ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

Portugese Originals is een merk en handelsnaam van Portuguese Originals B.V. geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel Rotterdam onder nummer 66623790, gevestigd 3e Industriestraat 23 A, 3133 EJ, Vlaardingen

Portugese Originals hierna ook nader te noemen: "Verkoper"

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u
met verkoper sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten.
Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen door verkoper worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op
de website. Foto van het getoonde product kan altijd iets afwijken.
Verkoper is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of
programmeerfouten van onder andere haar catalogi, mailings of website.
De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat verkoper een bestelbevestiging aan
koper verzendt (per e-mail). Een bestelbevestiging wordt door verkoper niet eerder verzonden
dan na ontvangst van een door koper volledig ingevuld bestelformulier.
Koper kan het bestelformulier verzenden middels elektronische verzending op de website.
Een bestelling is niet geldig indien verkoper zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet
eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een 'koop-op-afstand' tot stand,
overeenkomstig artikel 7:46 lid a tot en met j van het Burgerlijk Wetboek.
In individuele gevallen kan verkoper besluiten om bestellingen te weigeren, dan wel nadere
voorwaarden stellen alvorens over te gaan tot levering. Verkoper is niet verplicht deze weigering
nader te motiveren.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).
Echter gebruikte artikelen en marge artikelen vallen onder de Marge regeling en zijn niet BTW
belast. Als op de site of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het
recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
Betaling kan via Ideal, bank of giro overschrijving, via Paypal of via een creditcard
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van
verkoper.

Artikel 4. Levering en verzendkosten
De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige
voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland.
Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Mocht verkoper, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal koper hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid geboden worden om de
overeenkomst kosteloos te ontbinden. Betalingen die verkoper reeds ontvangen heeft, zullen bij
ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen teruggestort worden op de bank- of
girorekening van koper.
Koper ontvangt een rekening bij levering van de bestelde artikelen.
De verkoper brengt de afleverkosten in rekening zoals vermeld op de website bij bestelling.
Indien koper is verhuisd en dit niet aan verkoper heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een
aflevering aan het laatst aan verkoper kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering.
Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper mocht lijden doordat de
aflevering niet op het werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Defecten - Retouren
Koper heeft een wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd en kan het product, zonder opgaaf van
redenen, binnen deze 14 dagen, in de oorspronkelijke onbeschadigde staat terugsturen.
Koper is alleen gerechtigd om binnen zeven dagen na feitelijke levering de artikelen, in
oorspronkelijke staat en na overleg met verkoper, te retourneren indien het product niet
functioneert. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Het product
zal worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het reeds betaalde bedrag,
verminderd met verzend- en administatiekosten (5 euro) , binnen veertien dagen na feitelijke
retourname van de artikelen door verkoper, teruggestort worden op de bank- of girorekening van
koper.
Na de periode van zeven dagen kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren.
Etenswaren kunnen niet geretourneerd worden. Wanneer de koper een zending niet tijdig
accepteert of wanneer de koper verzuimt een zending tijdig af te halen op een daartoe
aangewezen afhaalpunt van de vervoerder is verkoper niet aansprakelijk voor eventueel
ontstaan van bederf van etenswaren.
Likeur 35 (Licor 35) is na opening 6 maanden houdbaar, mits gekoeld bewaard bij een
temperatuur van 4-6 graden Celsius. 
Mocht er bij levering van het product iets niet in orde zijn met het produkt dan dient dit
binnen 24 uur gemeld te worden bij verkoper. Na deze periode is verkoper niet meer
aansprakelijk.


Artikel 6. Aansprakelijkheid
Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade indien deze schade aan
verkoper is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor
risico van verkoper komt.

Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar
catalogi, mailings of op de website.
Indien verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens koper,
is verkoper aansprakelijk jegens koper voor vergoeding van de door koper geleden schade.
Verkoper is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt
verstaan:
1. schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
2. redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade voorzover betrekking hebbende op de directe schade als hier bedoeld;
3. redelijke en aantoonbare kosten die koper maakt ter verkoping of beperking van directe
schade als hier bedoeld.
De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het
bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten
betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan hierboven
omschreven wordt door verkoper niet vergoed. Dit betekent dat onder andere in geen geval
wordt vergoed gevolgschade zoals onder andere gederfde winst of verminderde opbrengst,
immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2. en 3.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een
tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming
het gevolg is van buiten de macht van verkoper gelegen omstandigheden, waaronder in ieder
geval wordt verstaan:
- oorlog of daarop gelijkende situaties;
- oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade;
- ziekte van verkoper of personeel van verkoper;
- tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper;
- maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een
vervoers-, import- of productieverbod;
- natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke
stoffen en gassen.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na
ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt.
Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren
met enig bedrag dat koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst
tussen koper en verkoper.
Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van verkoper, dan wel behoren tot het
concern van verkoper en/of die door verkoper bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen
koper en verkoper worden gebruikt en die door koper tot schadevergoeding worden
aangesproken, kunnen zich eveneens op de bepalingen in deze "Algemene voorwaarden voor
levering" beroepen.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht
het recht om, na eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door koper dit schriftelijk mede te
delen. Verkoper is niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 8. Jongeren en alcohol
Portugese Originals staat volledig achter de wetgeving en voorlichting over het verbod op schenken
en leveren van alcohol aan minderjarigen (jongeren onder de 18 jaar). Portugese Originals verkoopt
dan ook nadrukkelijk geen alcohol aan minderjarigen. De leeftijd van elke klant zal worden 
gecontroleerd door de bezorger voordat de goederen worden overhandigd.

Artikel 8. Privacy-statement
Verkoper houdt zich aan de Wet PersoonsRegistratie en zal de gegevens van koper uitsluitend
gebruiken voor de verwerking en de administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens
van koper zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan
derden worden verstrekt.

Artikel 9. Geschillen
Verkoper heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze "Algemene voorwaarden tot levering" is
de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Portugese Originals is een merk en handelsnaam van Portuguese Originals B.V. en onderdeel
van de Limas Group, 3e Industriestraat 23 A, 3133 EJ, Vlaardingen, KVK: 66623790,
Tel +31(10)2489435, ING Bank IBAN NL 48 INGB 0007353890, BIC INGBNL2A